په لومړیتوب کې د لیکنې لپاره موږ یوازې په لاندې کچه انځور کاروو.

که چېرې کوم انځور چې غواړئ په دې کچه نه وي برابر کېدای شي په وېنډوز کې د Paint په پروګرام په مرسته یې په لاندې ډول جوړ کړئ.

د بېلګې په ډول تاسې پورتنی انځور د الف شکل ته ورته په پنټ پروګرام کې پرانيست. د لاندې ګامونو په عملي کولو سره کېدای شي تاسې د لومړیتوب کارنده انځور ته ورته انځور جوړ کړئ.

A : ستاسې انځور کېدای شي دې انځور ته ورته وړوکی او یا ستر وي، تاسې به په Tool bar د Resize عمل غوره کړئ.

B: د Resize عمل په اجرا سره به تاسې ته د ب شکل په څېر کړکۍ خلاصه شي چې په اتومات ډول د کچې د بدلون مالومات تاسې ته په سلنه درکوي، چې تاسې به یې د Pixcel په غوراوي سره د ث شکل ته واړوئ.
C: د ت په شکل به تاسې د Horizontal په تشه کې د انځور سور په فکسل سره وګورئ، کېدای شي دا ډېر او یا کم وي. ولې د لومړیتوب لپاره اړينه ده چې 720 وي. د Vertical یا د انځور لوړوالی د سور په بدلون سره تغیر کوي. د سور له بدلون وروسته که چېرې دا کچه د 400 او 480 په منځ کې وه په همدې ډول سمه ده، ولې که چېرې تر دې ډېره وه، تاسې کولای شئ چې وروسته یې کمه کړئ او کچېرې تر دې ډېره کمه وه. کېدای شي بل انځور وټاکئ. دا انځور نشو کارولای.

D: کله مو چې د ت له شکل سره سم د انځور سور 720 پکسله غوره کړ د ث د شکل سره سم تاسې ولرئ چې د OK په غوره کولو سره به ستاسې انځور جوړ شي.

نوټ: که چېرې وروسته د انځور د سور 720 له ټاکلو وروسته د انځور لوړوالی په کمه اندازه ډېر و. کېدای شي چې هغه برخه د انځور لاندې د موس د علامې په بدلون سره کم کړئ.
ولې داسې انځور هېڅکله مه کاروئ چې لوړوالی یې له سور څخه لوړ وي.

نور ورته مطالب
  • ازموينه او چټکه مطالعه

    ليکنه: محمد جواد مصباح دا چې یو ځل بيا کلنۍ ازموينې رانژدې دي زه يو شمير زده کوونکي او زده…
  • کرکټرایزشن او بدلون

    لیکنه: هارون سمون د کرکټرایزشن ارواپوهینز اړخ لوی مبحث دی، موږ یې دلته ضمني راخلو او هڅه ک…
  • ژوند، ټاکنه او لیدلوری

    لیکنه: نورمحمد فرحت موږ هیڅ نه پوهیږو چې راتلوونکي نابغه، ولسمشر، میلیاردر،… به څوک …
نور ورته مطالب له:  لومړيتـوب
په دې برخه کې نور مطالب اداره

کېدای شي دا هم ولولې

ازموينه او چټکه مطالعه

ليکنه: محمد جواد مصباح دا چې یو ځل بيا کلنۍ ازموينې رانژدې دي زه يو شمير زده کوونکي او زده…