نور ورته مطالب
نور ورته مطالب له:  عبدالرحمن ذکي
په دې برخه کې نور مطالب اقتصاد

کېدای شي دا هم ولولې

د شخصي اهدافو او سوداګرۍ اهدافو تر منځ څه توپیر دی؟

ليکنه: عبدالرحمن ذکي سوداګرۍ اهداف او شخصي اهداف بيل بيل موخه لري د سوداګرۍ اهدافو موخه په…