کور پاڼه ژغورلی : د لیکوال د خبراوي فورم

ژغورلی : د لیکوال د خبراوي فورم

ددې پاڼې محتویات په پټو تورو سره پټ شوي، که چېرې غواړئ دا پاڼه وګورئ، هغه پټ توري وکاروئ چې تاسې د ادارې لخوا ترلاسه کړي!

تبصرې بندې دي