هغه لیکوالان چې لومړيتوب ته لیکنې کوي.

د پاڼې ټول حقوق د لومړيتوب له اداري ډلې سره خوندي دي.