هغه ناولونه چې برخې برخې به خپریږي

د پاڼې ټول حقوق د لومړيتوب له اداري ډلې سره خوندي دي.