د پاڼې ټول حقوق د لومړيتوب له اداري ډلې سره خوندي دي.